Redis operator for Kubernetes with HAProxy support
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Vladimir Smagin 0b8202f901 helm 2 miesięcy temu
build run 11 miesięcy temu
cmd/manager run 11 miesięcy temu
deploy helm 2 miesięcy temu
pkg add logging to deletion pdb 6 miesięcy temu
vendor no more latest tag, use jenkins to build 7 miesięcy temu
version add PodDisruptionBudge resources 6 miesięcy temu
.gitignore run 11 miesięcy temu
Dockerfile move to ubuntu image 6 miesięcy temu
Jenkinsfile add helm repo 2 miesięcy temu
README.md readme 2 miesięcy temu
VERSION add PodDisruptionBudge resources 6 miesięcy temu
go.mod no more latest tag, use jenkins to build 7 miesięcy temu
go.sum no more latest tag, use jenkins to build 7 miesięcy temu
tools.go run 11 miesięcy temu

README.md

Redis operator for Kubernetes

Redis operator runs Sentinel and Redis, makes Redis high available with HAProxy.

Build sources

Prebuilt images

You can find images here https://hub.docker.com/r/iam21h/redis-operator

Deploy operator

Helm

helm repo add 21h https://charts.blindage.org
helm repo update
helm install redis-operator 21h/redis-operator -n operators

Namespace-scoped installation

kubectl -n operators -f deploy/service_account.yaml
kubectl -n operators -f deploy/role.yaml
kubectl -n operators -f deploy/role_binding.yaml
kubectl -n operators -f deploy/operator.yaml

Edit operator.yaml to set WATCH_NAMESPACE, may be you want set it to namespace of pod:

env:
 - name: WATCH_NAMESPACE
  valueFrom:
   fieldRef:
    fieldPath: metadata.namespace

Cluster-scoped installation

kubectl -f deploy/clusterrole.yaml
kubectl -f deploy/clusterrole_binding.yaml
kubectl -n operators -f deploy/service_account.yaml
kubectl -n operators -f deploy/operator.yaml

Edit clusterrole_binding.yaml, set namespace for service account.

Your first Redis deployment

This resource can help you run your first Redis instance

apiVersion: blindage.org/v1alpha1
kind: Redis
metadata:
 name: my-redis
spec:
 useHAProxy: true
 haproxyReplicas: 1
 sentinelReplicas: 3
 redisReplicas: 3
 quorum: 2
 haproxyTimeoutServer: 30
 haproxyTimeoutClient: 30
 haproxyBackendCheckInterval: 1
 # set size if you want make persistent volume
 persistentVolumeSize: 1Gi
 persistentVolumeClass: "gluster"
 persistentVolumePurge: true
 pdbRedis:
  maxUnavailable: 1
 pdbSentinel:
  minAvailable: 2

Remember rule: pdbSentinel.minAvailable > (sentinelReplicas / 2) > pdbSentinel.maxUnavailable. This made to save quorum.

Open file pkg/apis/blindage/v1alpha1/redis_types.go to know more about options.


Copyright by Vladimir Smagin (21h) 2019
http://blindage.org email: 21h@blindage.org
Project page: https://git.blindage.org/21h/redis-operator