Cron with interval 1 second, yaml based configs
go
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

14 satır
211 B

  1. FROM golang:1.13-alpine
  2. RUN apk update
  3. RUN apk add git mercurial
  4. WORKDIR /app
  5. COPY . .
  6. RUN CGO_ENABLED=0 go build -mod vendor -ldflags "-w -s"
  7. FROM alpine:3.11
  8. COPY --from=0 /app/gogocron /usr/bin/gogocron