Getting list of tables on servers and counts records
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

17 lines
1.5 KiB

 1. github.com/lib/pq v1.7.0 h1:h93mCPfUSkaul3Ka/VG8uZdmW1uMHDGxzu0NWHuJmHY=
 2. github.com/lib/pq v1.7.0/go.mod h1:AlVN5x4E4T544tWzH6hKfbfQvm3HdbOxrmggDNAPY9o=
 3. github.com/withmandala/go-log v0.1.0 h1:wINmTEe7BQ6zEA8sE7lSsYeaxCLluK6RFjF/IB5tzkA=
 4. github.com/withmandala/go-log v0.1.0/go.mod h1:/V9xQUTW74VjYm3u2Liv/bIUGLWoL9z2GlHwtscp4vg=
 5. golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
 6. golang.org/x/crypto v0.0.0-20200709230013-948cd5f35899 h1:DZhuSZLsGlFL4CmhA8BcRA0mnthyA/nZ00AqCUo7vHg=
 7. golang.org/x/crypto v0.0.0-20200709230013-948cd5f35899/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
 8. golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
 9. golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
 10. golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d h1:+R4KGOnez64A81RvjARKc4UT5/tI9ujCIVX+P5KiHuI=
 11. golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
 12. golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
 13. gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
 14. gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
 15. gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0 h1:clyUAQHOM3G0M3f5vQj7LuJrETvjVot3Z5el9nffUtU=
 16. gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=