Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

26 wiersze
708 B

 1. description "{{ service_description }}"
 2. start on runlevel [2345]
 3. stop on runlevel [!2345]
 4. expect fork
 5. kill timeout 60 # when upstart issued a stop, send SIGTERM, wait 60 sec before sending SIGKILL
 6. respawn
 7. respawn limit 5 30 #try 5 times within 60 seconds, or giveup
 8. script
 9. echo $$ > {{installation_path}}/app.pid
 10. exec {{ interpretator }} {{ installation_path}}/app.py
 11. end script
 12. pre-start script
 13. touch {{installation_path}}/app.log
 14. echo "\n[`date -u +%Y-%m-%dT%T.%3NZ`] (sys) Starting" >> {{installation_path}}/app.log
 15. end script
 16. pre-stop script
 17. rm -f {{installation_path}}/app.pid
 18. echo "[`date -u +%Y-%m-%dT%T.%3NZ`] (sys) Stopping" >> {{installation_path}}/app.log
 19. end script